ورود با چـتــ☂ـــر مـمـنـوع

افسوس که هر کی به بارون قسم خورد با خودش چتر هم داشت...

تیر 96
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
10 پست
دی 93
11 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
6 پست
تیر 93
9 پست
اسفند 92
12 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
8 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
10 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
14 پست
اسفند 91
10 پست
بهمن 91
12 پست
دی 91
27 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
10 پست
مهر 91
20 پست
شهریور 91
27 پست
مرداد 91
39 پست
تیر 91
32 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
13 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
8 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
26 پست
سایه
2 پست
تیر
1 پست
ماهی
1 پست
طنز
5 پست
مذهبی
1 پست
زمستان
1 پست
باران
3 پست
دریا
1 پست
زندگی
1 پست
عکس_بچه
1 پست
مساله
1 پست
دیدار
1 پست
گذشته
1 پست
دانه
1 پست
عشق
1 پست
هوا
1 پست
کمک
1 پست
در
1 پست
مشکل
1 پست
خواب
2 پست
روح
1 پست
گریه
1 پست
داروین
1 پست
تولد
1 پست
انبردست
1 پست
مورد
1 پست
پرواز
1 پست
گنجشک
1 پست
تنهایی
1 پست
گربه
1 پست
خدایا
1 پست
جوک
2 پست
قفس
1 پست
خنده
1 پست
نیمکت
1 پست
شقایق
1 پست
شعر
1 پست
آسمان
1 پست
لبخند
1 پست
غصه
1 پست
بهار
2 پست
زمستان_91
1 پست
بغض
1 پست
درخت
1 پست
جاده
1 پست
ماه
1 پست
مترسک
1 پست