یه لحظـه...

کاغـذا جلوم صـف کشـیدن

مـداد تو دستم وایساده

چند لحـظه

چـنـد دقـیقه

چنـد ساعـت

کاغذا جلوم چرت می زنن

 مداد تو دستم این پا و اون پا می کنه

شاید اگه یه کم دیگه وایسه

...زیر پاش عـلف سـبز شه !

 

/ 0 نظر / 7 بازدید