تهران

تهـران:

      ماسک های خاکستری

...بادبادک های عــزادار...

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدی

هرکس که زیر چتر خدا بایستد در باران روزگار خیس نمی شود [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

بی خیال

تا مل بر انگیز بود و البته تاسف بار ولی گاهی وقتا زیر این ماسک های خاکستری چهره های زیبایی هست. چهره هایی که میشه ازشون یه دنیا حرف شنید حرفایی که قیمتیه. نمی دونم[ناراحت]