بغض

 قورت مـی دهـم

              بـغـض را...

همـراه غـذا

    ...مبـادا بـفـهمـند...

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدی

چه دعايي کنمت بهتر از اين : خندههايت از ته دل گريه هايت از سر شوق [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]