لـبــــــــــخـــــــند اتفاقــی

لپ هایم سرخ می شوند

آرزو هایم جوانه می زنند

غـصه هایم ترک بـر مـی دارند

   وقتی لبـخـندت ،

 به لـبـم خـنـده مـی پاشد

                      ×××××××××××××

                                       ای گیاه کوچک سرزده از آسفالت...

          :)  :)   :)  :)   :)

/ 0 نظر / 6 بازدید