خیلی مسخره است که کوتاه می نویسم؟

(لطفاتوی نظرات اعلام کنید)

راستی...دانه باشیم نه سیب...

/ 11 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

شعار بزرگ ژاپنی ها : اگر یک نفر می تواند کاری را انجام دهد , تو هم می توانی آن را انجام دهی . اگر هیچ کس نمی تواند کاری را انجام دهد , تو باید آن را انجام دهی . نسخه ایرنی این شعار : اگر کسی می تواند کاری را انجام دهد , اجازه بده آن را انجام دهد . اگر کسی نمی تواند کاری را انجام دهد , چرا ما وقتمان را برای آن تلف کنیم ؟؟! [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

مهدی

آخر يه روز تيک ميگيري لباسهاي شيک ميگيري بابات را ميکني کچل تا بيني رو کني عمل با همراهت زنگ ميزني عينک رنگ رنگ ميزني اين دل و اون ميزني هي به موهات ژل ميزني جنس لباسات تريکو موزيک فقط از انريکو جوراب هاي فسقلکي روسريهاي الکي با اشوه هاي شُتري ميشيني پشت موتوري تو خيالت خيلي تکي فکر ميکني با نمکي خوشي با اين تيپ خفن حالا قشنگي مثلا ؟ [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند]

مهدی

این طرف مشتی صدف ، آنجا کمی گل ریخته / موج ماهی های عاشق را به ساحل ریخته / زاهدی با کوزه ای خالی ز دریا بازگشت / گفت خون عاشقان منزل به منزل ریخته . [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

مهدی

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند / معنی کور شدن را گره ها می فهمند / یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن / چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند . الان که دارم واسط مطلب میزارم ..کلی خوشحالم چون استقلال 1 گل زده...................................................[نیشخند]

مهدی

میدونی فرق عزیز و دلتنگ چیه ؟ دلتنگ کسیه که پیام میده ، عزیز کسیه که پیام میخونه ! [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

پدرام

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. سلام دوست خوبم اول که میخونی فکر میکنی که جوابت راحته اما وقتی یکم بهش فکر میکنی میبینی که چقدر عمیقه و جواب دادن به اون............ به روز کردم و منتظر حضور گرمت هستم

مهتا کریمی

_$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-..

َALONE

من اشنایی زیادی از وب و متونتون ندارم ولی بعضی مطالب کوتاهن و پرمعنی. مث اون عروسک چشم دکمه ای