بازم تنها...

 عشق های کوچک
ترک های بزرگ
...تنها دارایی
قلب ما آدم ها...
____________
آه که می کشم
حس می کنم کسی
درنزدیکی ام آه می کشد
نمی دانم کیست
امّا آهی دارد
خیلی خیلی غمناک تر
____________
انسان ها
قدشان به سرو ها نمی رسد
غرورشان امّا
...چــرا

/ 0 نظر / 6 بازدید