|فراموشی|

 عهد کردم،

به فراموشی بسپارم

    خاطرات تلخ را

   اما انگار

   فـرامـوش کرده ام

       فراموشـی را...

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهدی

زندگي‎را نفسي‎ارزش‎ غم‎خوردن‎نيست‎ ، آنقدر‎ سيربخند تا كه‎غم‎ از ‎رو ‎برود...‎ [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

مهدی

خدا 1دل بهت بده،اونقدربزرگ كه پربهانه ترین بهونه هاي دنیاغمگینش نكنه [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]