چه خوب شد که آمدی                  دلم چقدرتنــگ بود

وروی شیشـه ی دلم                  حضور هر چه سنگ بود

تمام خاطرات را                       بدون تو ورق زدم

نبـودی و خیال تو                    کنار من قشنگ بود...

/ 0 نظر / 6 بازدید