تنهایی معنا ندارد

 لبخند به هر سبک و سیاقی باشد

زیباست ،اگرچه اتّفاقی باشد

لبخند بـزن اگرچه اندوهی از

تـه مانده ی عشق درتوباقی باشـد

           ×××××××××××××

    (   من تنها نیستم   )

ستاره ها کنارهم می درخشند

درختان در کنارهم سبزند

قطره ها با هم بی کران می شوند

پس...

دیگرازتنهایی چیزی نگـو...

/ 2 نظر / 6 بازدید
چینگ

همنشین خوب از تنهایی بهتر و تنهایی از همنشین بد، بهتر است.