علت

علت خشک شدنه دریاچه ارومیه مشخص،شد

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

یه از خدا بی خبر یه ساقه طلایی انداخته توش!
/ 4 نظر / 17 بازدید
سمانه

•*..*•.ســــــلام .... .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*...•*..*•. .•*..*.•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.•

tm

بعداز 9 ماه سربازی باز هم تی ام وارد میدان وبلاگ نویسی میشود..سلام چند مدت من نبودم چه کارهایی که نکردی

مهدی

بزغاله ساقه طلایی که خوبه. من اگه روزی یه ساقه طلایی نخورم میمیرم... میدونی چقد خاصیت داره..... [نیشخند][نیشخند][نیشخند]