بی نمک!!!!!

 

 444قطعه ای از شاهـکار ادبی غضنفر

  شب بود وخـورشـید به روشنی می درخشید .پیـرمـردی جـوان

یکه وتنها باخانواده اش در سکوت گوش خراش خیابان قدم زنان ایـسـتاده بود

 

 __________________________________________________   

نمی دونم چرا بااین که بی مزس باز می نویسم؟کسی می دونه ؟؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
امي ن

اتفاقا جالب بود :دي