گم شده...

کجای جهان رفته ای؟

که هرچه با خواب هایم می گردم

پیدایت نمی کنم؟

مدادشمعی بنفش

شمع رو به باغچه دادزد:

آهای !بیا دورم بگرد

بیا خودت را به شعله ام برسان و بسوز

تو مگرپروانه نیستی؟

پروانه ی بنفش

از روی گل بلند شد

وبه سمت پنجره بال زد

شمع،کش و قوس نرمی به  شعله اش اش داد

و منتظر ماند

منتظر

منتظر

منتظر

/ 0 نظر / 8 بازدید