بذر می پاشـــد کسی بر خاک حاصلخیز حالم

می کند سیراب شعرم را وجاری در خیالم

ناامیدی رازمن می گیرد و رنگ سپیدی

می زند بر دفتر افکار تاریک ومحالم

دو بیت دیگه مونده ولی نمی نویسمخندهخندهخنده

/ 0 نظر / 6 بازدید