اسپانیایی ها میگن:عشق ساکت است ولی اگر حرف بزنداز هرصدایی بلندتراست.

ایتالیایی ها میگن:عشق یعنی ترس ازذست دادن تو

ایرانی ها میگن: عشق سو تفاهمی است بین دو نادان که

بایک ببخشید تمام میشود.

فاصله عشق های معمولی را از بین می برد وعشق های بزرگ را شدت می بخشد .مانند باد که شـــمع راخاموش میسازد وآتش را شعله ور.

/ 0 نظر / 6 بازدید