در بیارم ببینی؟

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.

 

.
 
 

 

.

 

تا حالا در ندیدی؟؟؟
؟

 

 

خونتون در نداره؟

تو غار زندگی میکنی؟

بیتربیت در ندیده منحرف...نیشخند

/ 3 نظر / 18 بازدید
سیروس

باحال بود

بماند

معمولا درو نمیارن که ببینیم در میارن که............... [چشمک]در سر جاشه ماام میبینیم[شکست]

بماند کی هستم

[شرمنده][قهقهه][دلشکسته][ابرو][قلب][ماچ][شوخی][خجالت][نیشخند][لبخند][لبخند]